תקנון האתר

תקנון האתר – תנאי שימוש והתקשרות

ברוכים הבאים לאתר המסחר האלקטרוני של בייבי סמארט בע”מ (להלן “האתר”) .

השימוש באתר והרכישה באתר זה, כפופים לתנאי השימוש וההתקשרות המפורטים בתקנון זה. בהיכנסך לאתר ובטרם ביצוע עסקה לרכישת מוצר ו/או הגשת הצעה לרכישת מוצר ו/או שירות כלשהו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את התנאים המפורטים להלן, המהווים בסיס משפטי מחייב לכל מצג, התחייבות ו/או התקשרות אשר נעשים באמצעות אתר זה. התנאים והתניות המפורטים להלן מתייחסים לכל מידע, מצג, טובין ושירותים המוצגים באתר זה, אלא אם כן נאמר אחרת במפורש.

כל המבצע פעולה באתר מודע ומסכים בזה באופן מוחלט לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר, והוא מסכים בזה כי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו, ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו ע”י בעלי האתר ו/או מפעיליו.

כללי

אתר בייבי סמארט בע”מ., הוא אתר אינטרנט, המנהל מרכז קניות וירטואלי המיועד לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. האתר משלב אפשרות לרכוש מוצרים ו/או שירותים אחרים המוצעים באתר במחירים אטרקטיביים תוך חסכון כספי רב.

על פי תנאי החברה

האתר פועל כגוף בפני עצמו והמחירים המופיעים בו הינם לרכישה דרכו בלבד.

“פעולה באתר” היא כל פעולה של השתתפות באתר או רכישת מוצרים/שירותים המוצעים למכירה באתר באחת משיטות ההשתתפות והרכישה המקובלות באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא את תקנון האתר וכללי ההשתתפות בו וכי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות בו, והוא מסכים לכל האמור בתקנון וכללי האתר והוא מצהיר, כי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד בעלי האתר או מפעיליו, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות של בעלי האתר או מפעיליו בניגוד לתקנון וכללי השתתפות אלו.

הרשאים לבצע פעולה באתר

כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית, יכול לבצע פעולה באתר ובלבד שהתקיימו לגביו כל תנאים אלו במצטבר:

מבצע הפעולה באתר הינו אישיות משפטית כשירה להתחייב בהתחייבויות הנובעות מביצוע פעולות באתר זה.

מבצע הפעולה באתר הינו תושב מדינת ישראל בעל תעודת זהות תקפה, או חברה המאוגדת כדין והרשומה ברשם החברות בישראל או שותפות הרשומה כדין ברשם השותפויות בישראל.

מבצע הפעולה הינו בעל כרטיס אשראי בתוקף, השייך לאחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות לפעול בישראל, ואשר הונפק בישראל או הינו בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס זה לבצע את הפעולה באתר.

המבצע פעולה באתר הינו בעל תא דואר אלקטרוני (כתובת אי מייל), ברשת האינטרנט וכי כל הודעה שתשלח לתא דואר זה מאת מפעילי האתר, תחשב כהודעה שנתקבלה באופן מידי על ידי מבצע הפעולה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזה כי אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה מהווה תנאי מוקדם הכרחי לביצוע העסקה ותקפותה.

פרטי המשתמש

בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים : ת.ז /ח.פ ,שם פרטי, שם משפחה, שם, חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום.

הגשת פרטים אישיים כוזבים הנה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים ,לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם ל בייבי סמארט בע”מ.

מהם המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר

באתר יועמדו למכירה מוצרים/שירותים בכמויות משתנות ומסוגים שונים ובאופנים המפורטים לעיל, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי של בייבי סמארט בע”מ.

לצד כל מוצר/שירות המוצעים באתר, או בפרסומים אחרים או אצל שירות הלקוחות של האתר, יופיעו או יועמדו לעיון כל המתעניין, ככלל, הפרטים הבאים: תצלום המוצר/השירות, ככל שהדבר רלבנטי למוצר/לשירות ולצורכי המחשה בלבד; המפרט הטכני ותיאור המוצר/השירות; מחירו הנקוב של המוצר, במכירה רגילה; אופן הרכישה, דמי השתתפות, במידה שקיימים; תשלומים נוספים, אם ישנם, המסוימים למוצר/לשירות.

מובהר בזאת כי אין הכרח כי הפרטים המפורטים לעיל יופיעו בכל מיקום באתר בו מוצע שירות/מוצר, ואף לא באתר כלל, וכי חלק מן הפרטים הללו יועמדו לידיעת הדורש אותם אצל שירות הלקוחות של האתר.

לחברת בייבי סמארט בע”מ שמורה בכל עת הזכות הבלעדית להוסיף או לגרוע מוצרים ושירותים ממספר המוצרים/השירותים המוצעים למכירה באתר, וכן לקבוע את כמות המוצרים, את מחיר הרכישה, את אופני הרכישה ואת דמי ההשתתפות או התשלומים הנוספים, באם ישנם, ביחס לכל מוצר/שירות.

חברת בייבי סמארט בע”מ ממליצה למבצעי הפעולות באתר לבדוק את מחיר השוק לפני ביצוע פעולות באתר והגשת הצעות רכישה כלשהן, ולא להסתמך באופן בלעדי על מחיר המחירון.

מבצע פעולות באתר יכול לרכוש, במכירה רגילה או פומבית, מספר בלתי מוגבל של מוצרים/שירותים, בכפוף לכמות המוצר/שירות המוצעת באתר.

בעת הגשת הצעה יידרש מבצע הפעולה באתר למסור למערכת את הפרטים הבאים: מספר תעודת זהות או ח.פ., שם פרטי ושם משפחה או שם חברה, מספר טלפון, מספר פקס, רחוב מגורים, מספר בית ומספר דירה, שם יישוב מגורים, מיקוד, כתובת תא דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

במקרה של הקלדה שגויה של נתוני ההצעה (לרבות הפרטים האישיים של מגיש ההצעה), שמורה לבעלי האתר הזכות לפסול את המכירה..

פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי הצעת הרכישה ופרטי מבצע הפעולה, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL למחשב עיבוד הנתונים של בייבי סמארט בע”מ.

בפרטי הפעולה שהתבצעה באתר, לרבות פרטי הצעת הרכישה ופרטי מבצע הפעולה, ייעשה שימוש פנימי באתר בלבד. פרטים אלו לא יועברו על ידי בעלי האתר ומפעיליו לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי.

לכל מבצע פעולה באתר שביצע עסקה באתר (כאשר “עסקה” תחשב זכייה במכירה פומבית או ביצוע הזמנה במכירה רגילה, ולמועד העסקה ייחשבו מועד סגירת המכירה הפומבית או מועד ההזמנה, לפי העניין), שמורה הזכות לבטל בכתב את העסקה שביצע, על פי התנאים שלהלן:

(1)במוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר;

(2) בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימי עסקים, (שאינם ערבי שבת , חג או ימי מנוחה), קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי מוצרים/שירותים פסידים;, אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד העסקה; מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ”ה1995-; מוצרים/שירותים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; מוצרים/שירותים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;

לגבי מוצרים/שירותים אלו לא תהיה זכות ביטול.

ביטול עסקה ייעשה אך ורק בהודעה בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני, אשר תגיע אל חברת בייבי סמארט בע”מ לא יאוחר מן המועדים שצוינו לעיל.

במקרה שסופק המוצר למבצע הפעולה, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני המשווקים על מבצע הפעולה באתר, אלא אם כן נבע ביטול העסקה מפגם במוצר או מאי התאמתן לפרטים שנמסרו לגביו באתר או על-ידי שירות הלקוחות של האתר; במידה שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו, כגון אם נעשה שימוש במוצר, ישפה מבצע הפעולה באתר את חברת בייבי סמארט בע”מ או את המשווק, לפי העניין, על ירידת הערך במוצר, לפי דרישה.

למען הסר ספקות, יובהר כי ביטול עסקה שלא באופנים ובמועדים המתוארים לעיל לא יהיה תקף ומבצע העסקה יהיה מחויב ואחראי לה.

כללי התשלום

המכירה באתר מתבצעת בכרטיס אשראי בלבד. המחירים הינם בשקלים וכוללים מע”מ כחוק. התשלום בכרטיס אשראי כפוף לתנאי חברת האשראי. המוצר יסופק רק במידה והתשלום עבורו התקבל במלואו. ניתן למסור את פרטי כרטיס האשראי טלפונית לנציג שירות.

מבצע הפעולה יחויב בתשלום עבור המוצר/השירות שאותו רכש. התשלום יתבצע באופן מידי.

ברכישה במסלול תשלומים, בהתאם לתנאי התשלום המפורסמים באתר, יחויב חשבון הבנק של מבצע הפעולה באמצעות כרטיס אשראי, וזאת לפי תנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר/שירות.

במקרה שמבצע הפעולה יפגר בתשלומיו במשך שני תשלומים או יותר, תהא חברת בייבי סמארט בע”מ רשאית להעמיד את יתרת התשלומים לפירעון מידי.

אבטחת מידע ופרטיות

צוות האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע . העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL . כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר  נעשית באופן מוצפן על פי תקן .לאחר חיוב ההזמנה נמחקים ממאגרי המידע כל פרטי אמצעי התשלום של הלקוח. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון , החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח

או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה

 

 

 

זמן אספקה ומשלוחים

 המחיר הוא עפ”י מחיר המשלוח הנקוב באתר, בדף המוצר.

זמן האספקה הוא עפ”י הנקוב בדף המוצר. מספר הימים הנקוב מתייחס לימי עסקים בלבד (ימים א-ה ולא כולל ערבי חג וימי חג), מרגע הזמנת המוצר ובתנאי שההזמנה אושרה ושולמה במלואה. אם מוצר מסוים חסר במלאי , יוצע מוצר חלופי.

במידה וצוין בטופס ההזמנה איסוף עצמי –  ניתן לעשות זאת בתאום מראש בטלפון החברה.

האחריות למוצרים והשירותים הנמכרים באתר

כל המוצרים והשירותים המוצעים לרכישה במסגרת האתר חדשים לחלוטין, נתונים באריזותיהם המקוריות, ונהנים מכל תנאי האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל והניתנים על-ידי החברות המסחריות המייצרות, המייבאות או המשווקות את המוצרים והשירותים לרוכשים של מוצר/שירות זהים שלא במסגרת האתר, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

תנאים נוספים

כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ.

זמן אספקה הוא 14 ימי עסקים. במידה והמוצר קיים במלאי.

בכל מקרה אשר בו, מחמת כח עליון ו/או נסיבות אחרות שאינם לחברת בייבי סמארט בע”מ שליטה עליהן ושאינן בשל מעשיה או מחדליה , ובשל כך נבצר יהיה מבעלי האתר או מפעיליו לנהל את רכישת המוצרים והשירותים במסגרת האתר כתקנם, יהיו בעלי האתר ומפעיליו רשאים לבטל את ההתקשרות עם הרוכשים, כולם או חלקם.

“כח עליון” בסעיף זה משמעו גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת האתר אשר ימנעו או יעכבו את קיום הפעולות באתר או את אספקת המוצרים/השירותים, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות הדברים, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, מקרה של חבלה או של אירוע בטחוני חריג.

באם יחולו שינויים בשיעורי המס או בהיטלים החלים על מוצרים/שירותים שהוצעו באתר, אשר נכנסים לתוקפם כדין בתקופה שממועד פרסום המוצר לבין מועד האספקה המתוכנן – רשאית חברת בייבי סמארט בע”מ או מי מטעמה לבטל את הפעולות שבוצעו באתר (כולן או חלקן).

במקרים אלו, ובהם בלבד, ועל אף האמור לעיל, תשיב חברת בייבי סמארט בע”מ למבצע הפעולה שהתבטלה כל סכום ששולם על-ידו.

במידה ותחול טעות, בתום לב, בתיאור מוצר/שירות מסוים (במחירו, בתנאי התשלום, בכמות המוצרים או השירותים המוצעים למכירה או בכל נתון אחר), רשאית בייבי סמארט בע”מ או מי מטעמה לבטל את עסקת הרכישה המסוימת שלגביה חלה הטעות, בייבי סמארט בע”מ לא תחויב כלפי מבצע הפעולה שהעסקה עימו בוטלה.

האתר מבצע משלוחים בתחומי הארץ בלבד.

התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את בייבי סמארט בע”מ.

 

 

 

 

 

קניין רוחני

סימן המסחר “בייבי סמארט בע”מ“,  וכן שם המתחם (domain name) הינם קניינה הבלעדי של החברה וכל סימנים אחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קניינים של בעליהם, לפי העניין.

אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה מילולית, סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר , הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה

. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם בייבי סמארט בע”מ.

רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

אמינות

החנות מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באתר האינטרנט, ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר.

קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר.

שירות לקוחות

לבירורים שונים ומידע נוסף ניתן לפנות לנציגי מחלקת שירות הלקוחות של חברת בייבי סמארט בע”מ באמצעות הדואר האלקטרוני:

בכתובת office@babysmart.co.il

או בטלפונים 08-9316288 / 08-9316299

בימים א-ה בין השעות 10.00 בבוקר ועד 16:00

או בכתובת: ת.ד. 259 ניר צבי

מקום השיפוט

סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב